Alvorens over te gaan tot de registratie van de vereiste gegevens, verzoeken wij u vriendelijk eerst het volgende te lezen.

1. Oorsprong van de te behandelen gegevens van persoonlijke aard

In het kader van het beheer van ons bestand, behandelen wij uw persoonlijke gegevens welke u ons heeft overgemaakt zijnde; voornaam, naam, email-adres...

2. Verantwoordelijke met betrekking tot het behandelen van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor het behandelen van de gegevens met een persoonlijk karakter is Vincent Goyens, Managing Director Group GEXA

De Heer Goyens is autodeskundige met erkenningsnummer IEA 00235 en Assuralia nummer 959

Voor alle vragen in verband met de bescherming van gegevens in de persoonlijke levenssfeer, verzoeken wij u een brief per post aan hem te richten of per elektronisch bericht (vincent.goyens@gexa.be)

3. Doelen waarvoor het gebruik van persoonlijke gegevens bestemd zijn

Het expertisekantoor gebruikt de persoonlijke gegevens voor volgende doelen:

  • verzending van een brief of een elektronisch bericht, en dit voor de behandeling van het dossier voor de expertise.

De gegevens welke verzameld worden zullen in geen enkel ander geval gebruikt worden.

Conform aan wat voorafgaat en enkel indien het nodig is, zullen wij de gegevens van persoonlijke aard communiceren aan bedrijven waarvan de tussenkomst als derde partij als dienstverlening en voor rekening en onder controle van de verantwoordelijke, vereist is voor de vermelde doeleinden, zal het expertisekantoor in geen enkel ander geval de persoonlijke gegevens overmaken, noch verkopen, of verhuren of uitwisselen aan welke organisatie dan ook of entiteit, op uitzondering indien de wet het vereist, in geval van een gerechtelijke procedure.

4. Welke gegevens met persoonlijk karakter?

In het kader van de punten opgenomen in punt 3, is het ons expertisekantoor toegestaan om de gegevens van persoonlijke aard te gebruiken zijnde: voornaam, naam, emailadres...

Het expertisekantoor behandelt enkel de persoonlijke gegevens welke u ons overmaakt.

De gegevens zullen enkel gebruikt worden indien het nodig is voor de doeleinden opgenomen in punt 3.

De persoonlijke gegevens zullen niet worden overgemaakt aan andere landen noch aan internationale organisaties.

5. Bestemmeling van de gegevens

Conform aan wat voorafgaat, en behalve indien het nodig is om de gegevens mede te delen aan organisaties of entiteiten in geval van hun tussenkomst als derde uitvoerende partij voor de diensten voor rekening van en onder controle van de verantwoordelijke en indien vereist voor voormelde doeleinden, zal het expertisekantoor de gegevens van persoonlijke aard welke verzameld werden niet doorgeven, niet verkopen of verhuren of uitwisselen aan welke organisatie dan ook of entiteit zonder uw toestemming.

Het expertisekantoor mag de gegevens van persoonlijke aard op vraag van elke instantie welke hiervoor wettelijk bevoegd is of op eigen initiatief overmaken, indien hij meent dat het overmaken van deze informatie noodzakelijk is voor het goede verloop en het respecteren van de wetgeving of regelgeving en dit ter bescherming of verdediging van de rechten of het welzijn van het expertisekantoor, haar cliënteel, de internet-website en uzelf.

6. Veiligheidsmaatregelen

Ten einde, in de mate van het mogelijke, elke niet toegestane toegang tot de gegevens met een persoonlijk karakter te verhinderen heeft het expertisekantoor procedures uitgewerkt op vlak van beveiliging en organisatie. Deze procedures bestaan uit het verzamelen van de gegevens alsook het bewaren ervan.

Deze procedures zijn tevens van toepassing voor alle onderaannemers waarmee ons kantoor samenwerkt.

7. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard blijven zolang u ons niet verzoekt deze te verwijderen, en dit onder voorbehoud van toepassing van andere wetgevingen welke van kracht zijn.

8. Toegangsrecht, wijzigingen, recht om te worden vergeten of “vergeetrecht”, overdragen van gegevens, het recht om zich te verzetten tegen profilering en automatische verwerking en meldplicht bij datalekken

U heeft het recht om de gegevens te raadplegen alsook de vastgestelde gegevens te wijzigen. U heeft de mogelijkheid om het “vergeetrecht” in te roepen, de overdraagbaarheid van gegevens, alsook het recht om u te verzetten tegen profilering en automatische verwerking of op de hoogte gebracht te worden van datalekken. Om uw werkelijke rechten uit te oefenen met betrekking tot alle andere gegevens van persoonlijke aard kan u zich in verbinding stellen met: Vincent Goyens.

9. Klachten

U kan een klacht indienen in verband met de behandeling van uw gegevens van persoonlijke aard door ons expertisekantoor, en dit bij de instantie welke bevoegd is voor de bescherming van uw gegevens :

Commissie Bescherming persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tél. : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : commission@privacycommission.be
URL : https://www.privacycommission.be